Kamu İhale Kurumu tarafından 4 Mart 2024 tarihinde ‘Uluslararası İnşaat Projelerinde ve Kamu İhalelerinde Hukuki Koruma Çalıştayı’ düzenlenmiştir
21 Mart 2024

Çalıştayımızın açılış konuşması Kurum Başkanımız Sayın Hamdi GÜLEÇ tarafından yapılmıştır. Sayın GÜLEÇ, konuşmasına kamu alımlarının sosyal ve ekonomik kalkınmadaki rolüne vurgu yaparak başlamıştır. Kamu alımları sistemimizin geldiği noktayı göstermek adına Ülkemizde gerçekleştirilen kamu ihalelerine ilişkin çeşitli istatistiki bilgileri paylaşmış ve sistemimizin uluslararası uygulamalarla olan yüksek uyumuna dikkat çekmiştir. Ayrıca dijitalleşme yolculuğunda Kurumumuz tarafından 2010 yılında kurulan Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) katettiği önemli yoldan ve hâlihazırda ulaştığı aşamadan bahsetmiş; kamu ihale sistemimizi daha da güçlendirmek için diğer ülkelerle ve sektör temsilcisi kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda Kamu İhale Kurumu olarak yaklaşık bir yıl önce üyesi olduğumuz Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu Alımı İnceleme Kurumları Ağı’na dâhil ülkelerin katılımıyla ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ortaklığıyla gerçekleştirilen Çalıştayımızın bu işbirliğini artırması temennisinde bulunmuştur.

Sayın GÜLEÇ’in ardından, Güneydoğu Avrupa Kamu Alımı İnceleme Kurumları Ağı’nın dönem başkanlığını yürüten Bosna Hersek Kamu Alımları İnceleme Kurumu’nda Kurul Üyesi olarak görev yapan Sayın Adin KONDZIC konuşma yapmıştır. Kurumumuzun göstermiş olduğu misafirperverlik ve Çalıştayımızın gerçekleştirilmesinde ortaya koyduğu zorlu çalışmalar için teşekkürlerini sunan Sayın KONDZIC, kamu alımlarında kalite ve etkinliğin sağlanması için hukuki korumanın süregelen zorluklara çözüm sağlayacak şekilde gelişim göstermesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu Çalıştay’ın ve gelecekteki müzakerelerin kamu sektörü projelerinin verimliliğini doğrudan etkileyeceğini belirtmiştir. Ayrıca Üye Ülkelerin ortak fikir ve deneyimlerinin kamu alımlarındaki hukuki korumayı şekillendirmede hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizmiştir.

Daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Sayın Odoardo COMO tarafından bir konuşma gerçekleştirilmiştir. Sayın COMO, ülkelerin kamu ihale sistemleri çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerde rekabeti sağlamanın oldukça önemli olduğundan bahsetmiştir. Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki yakın ilişkileri vurgulamak adına, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin zararlarını gidermek amacıyla Ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Avrupa Birliği Dayanışma Fonu Yetkilendirme Anlaşması”na ilişkin bilgiler vermiştir. Ülkemizin ekonomi alanında attığı adımların ve aldığı önlemlerin doğru yönde olduğunu vurgulayan Sayın COMO, kamusal harcamalar yapılırken, kamu parasının Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sarf edilmesinin yanı sıra kamu ihale kurallarına uygun olarak şeffaf, sorumlu ve verimli bir şekilde harcanmasının önemine dikkat çekmiştir.

Çalıştayımız dört (4) oturum olarak gerçekleştirilmiştir. İlk oturumunun başlığı “Her Üye Ülkedeki En Önemli Beş (5) Kamu İhale Sorunu ve Çözümü” olmuştur. Bu oturum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sayın Olgun DEĞİRMENCİ tarafından yönetilmiştir. Bu oturumdaki ilk sunumu gerçekleştiren Arnavutluk Cumhuriyeti Kamu İhale Komisyonu Başkanı Sayın Jonaid MYZYRI, Arnavutluk’ta yapım işi ihalelerinde karşılaşılan beş temel sorundan bahsetmiştir. Bu kapsamda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurlara ilişkin kriterlerin uygulanması, kamu ihalelerinde teknolojik ve inovatif araçların kullanılması, yeşil kamu alımlarına ilişkin mevzuat eksikliği, şeffaflık ve insan kapasitesinin artırılması konularına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Sonrasında, Kurumumuz Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Dr. Ahu Meryem ERDOĞAN, sunumuna Ülkemizin kamu ihale sistemine ilişkin olarak rakamsal büyüklüklerden, yasal çerçeveden ve Kurumumuzun yapısından bahsederek başlamıştır. Sunumunun devamında acil durum kamu alımları, kamu alımlarında profesyonelleşme ve sertifikasyon sistemi konularının önemine vurgu yaparak içeriklerine ilişkin bilgiler paylaşmıştır. Uluslararası çalışmalardaki ülke uygulamalarından örnekler vererek Ülkemizde hayata geçirilebilecek çeşitli önerilerde bulunmuştur. Ardından Kuzey Makedonya Kamu İhale İtirazları Devlet Komisyonu Üyesi Sayın Aneta STEVKOVSKA, Kuzey Makedonya kamu ihale mevzuatının yasal çerçevesini, şikâyet incelemelerinden sorumlu kurumun yapısını ve şikâyet inceleme sisteminin işleyişini anlatmıştır. Kosova Cumhuriyeti İhale İnceleme Kurumundan Uzman Sayın Ilir HALILI, Kosova’da ihale süreçlerinde karşılaşılan sorunlardan bahsetmiştir. Mevzuata aykırı şikâyet başvuruları nedeniyle ihale sürecinin uzamasının ve ekonomik operatörlerin şikâyet başvuru hakkının belirsizliğinin bu sorunların en başında geldiğini ifade etmiştir.

Çalıştayımızın “İnşaat Sözleşmeleri ve Kamu İhaleleri: Yasal Korumanın Zorlukları” başlıklı ikinci oturumunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) / SIGMA Kıdemli Uzmanı Sayın Zoran BLAZEVIC sunum yapmıştır. Kamu ihale sürecindeki zorluklara ilişkin açıklamalarda bulunan Sayın BLAZEVIC; özel sektörün, kamu sektörünün ve kamu ihale inceleme kurumlarının karşılaştığı zorluklar hakkında ayrıntılı açıklamalara yer vermiş ve yasal korumanın iyileştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulunmuştur.

Çalıştayımızın “İnşaat Projeleri Kamu Alımlarında İtiraz Davası Örnekleri” başlıklı üçüncü oturumuna Kurumumuz Başkan Yardımcısı Sayın Serdar GÜNBAY başkanlık yapmıştır. Bu oturumda, Kurumumuz Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Dr. Erdem BAFRA, istatistiki veriler eşliğinde Türk hukukunda ihalelere yönelik başvurular ve bu başvurular neticesinde Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararlara ilişkin yargılama süreçleri ile ihale sözleşmelerine yönelik uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan hukuk kurallarını anlatmıştır. Sonrasında, Hırvatistan Kamu İhale Usullerini Denetleme Devlet Komisyonu Üyesi Sayın Zvonimir JUKIC, sunumuna Hırvatistan kamu ihale mevzuatı ve şikâyet inceleme sistemi ile ilgili istatistiki bilgiler vererek başlamıştır. Hırvatistan’daki inşaat projelerine ilişkin kamu ihale süreçlerindeki şikâyet incelemeleri ve itiraz davalarına konu olan başlıca hususlara ilişkin olarak; ihale makamlarının aşırı düşük tekliflerin açıklanması talebinin kapsamı, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında isteklinin iş deneyimine ilişkin referansları değiştirmesinin bilgi ve belge tamamlama kapsamında olup olmadığı ve Hırvatistan’da gerçekleştirilen kamu ihalelerine üçüncü ülkelerin erişimi konularında bilgi vermiştir. Ardından, Romanya Ulusal Şikâyet Çözme Konseyinden Şikâyet Çözüm Danışmanı Sayın Anca Roxana DOBRE, Romanya’da bağımsız idari otorite olan Ulusal Şikâyet Çözme Konseyinin çalışma usullerinden ve Romanya açısından önem arz eden belirli Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarından bahsetmiştir.

Çalıştayımızın “Kamu İhale Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik İlk Üç (3) Fırsat” başlıklı son oturumuna TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Çiğdem KIRCA başkanlık etmiştir. Bu oturumda, Arnavutluk Cumhuriyeti Kamu İhale Komisyonundan Müfettiş Albi DVORANI kapasite geliştirme çalışmaları, yeşil kamu alımları, dijital dönüşüm ve yapay zekâ ile kamu alımlarının nasıl daha verimli, etkili ve sürdürülebilir hale getirilebileceği konuları üzerine sunum yapmıştır. Sonrasında, Dünya Bankası Ankara Ofisinden Kıdemli Satın Alma Uzmanı Sayın Tomris OKŞAR, çevresel problemler ile çevresel sorunlarla mücadelede kamu alımlarının enstrümantal rolüne ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir. Oturumun devamında, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Murat SEZGİNER, ihale hukukunda ihale süreçleri ile ihale sözleşmelerinin uygulanması süreçleri arasındaki ilişkiden kaynaklı sorunları ele almıştır. Kurumumuz Elektronik İhale Dairesi Başkanı Sayın Necmettin YÜKSEL, yapmış olduğu sunumda ihale sisteminde veri analitiğinin geliştirilmesi, ürün sayısallaştırılması, yeterlik değerlendirmesine ilişkin sertifikasyon sisteminin oluşturulması, istisna ve kapsam dışındaki ihalelerde de elektronik ortamda teklif verilebilmesinin mümkün hale getirilmesi ve yapay zekâ teknolojilerinin ihale sistemlerine uyarlanması konularına yer vermiştir.

Her bir oturumun ardından yapılan Soru&Cevap bölümlerinde Çalıştayımıza katılan konuklarımızın aktif katılımları ile Çalıştayımızın içeriği zenginleştirilmiştir.

Son otumun tamamlanması ile tüm oturum başkanlarına, konuşmacılara, katılımcılara, organizasyon şirketinde çalışan görevlilere ve otel personeline emeklerinden dolayı teşekkür edilerek Çalıştayımız sonlandırılmıştır.