Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapan Düzenlemeler ile 4735 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı
24 Şubat 2022

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esasların yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararları ile yürürlüğe konulan;

1- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22 Ocak 2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan ve Esaslarda belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanacaktır.
 • 4734 sayılı Kanuna göre 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler, yüklenicinin 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin başvuru tarihinden sonraki 30 gün içinde vereceği onay üzerine devredilebilecektir.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 1 Aralık 2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil), 22 Ocak 2022tarihi itibarıyla devam eden ve Türk Lirası üzerinden imzalanan yapım işi sözleşmelerinde, 2021 yılının ikinci 6 ayında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecektir.
 • 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmeler için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, Esaslarda belirtilen sınırlar çerçevesinde 2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek ve bu sözleşmeler devredilebilecektir.
 • 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmeler için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, 2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecektir.

2- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları, Hizmet Alımları ve Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esaslar uyarınca ilanı veya duyurusu 28 Mart 2022 ve sonraki tarihlerde yapılacak ihalelerde geçerli olmak üzere;

a) Mal alımlarında:

 • Elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri, LPG ve ilaç alımları dışında kalan diğer mal alımlarında süresi 180 takvim gününü aşanlar için, sözleşmenin 180 takvim gününü aşan kısmı için fiyat farkı verilmesi imkânı getirilmiştir.
 • Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarının fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar esas alınacaktır.

b) Hizmet alımlarında:

 • Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanması zorunluluğu getirilmiştir.
 • İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülen malzemeli yemek hizmeti alımlarında, çiğ girdilere ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
 •  Akaryakıt girdisinin fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar esas alınacaktır.

c) Yapım işlerinde:

 • Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanması zorunluluğu getirilmiştir.
 • İdarece ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması durumunda, hizmette kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin dokümanda belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • Akaryakıt girdisinin fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatlar esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslara erişim için tıklayınız.

4735 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara erişim için tıklayınız.