SÖZLEŞME UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM YOLUNUN TERCİH EDİLEBİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER YAYIMLANDI
02 Ocak 2018

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılması ve bu kapsamda tahkim yolunun, özellikle de 2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve gizli bir biçimde milletler arası standartlarda çözümlenmesi amacıyla İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) daha işlevsel hale getirilmesini teminen İhale Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmeler'de düzenlemeler yapılmıştır.

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girecek olan düzenlemeler uyarınca; sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için idarelerce, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan biri tercih edilecektir.

İdareler tarafından tahkim yönteminin tercih edilmesi durumunda bu yöntem, uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıması halinde İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları veya 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerinden birinin seçimi suretiyle, yabancılık unsuru taşımayan uyuşmazlıklar için ise İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları çerçevesinde işletilebilecektir. Buna ilişkin tercih ve gerekli düzenlemeler, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin eki Tip Sözleşmelerin ilgili madde ve dipnotlarında idarelerce yapılacaktır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.