İşçilik Hesaplama Modülü

1. Adım: İşçilik Hesaplama Dönemi

Lütfen hesaplamak istediğiniz dönemi seçiniz.

2. Adım: Yemek, Yol ve Giyim Bedelleri

Yemek Bedeli
1 Ayda işçiye yemek bedeli verilen gün sayısı
Gün
Yemek prim istisna tutarı
0,0
Yol Bedeli
1 Ayda işçiye yol bedeli verilen gün sayısı
Gün
1 İşçi için 1 günlük brüt yemek bedeli *
, (Günlük) 0,0 (Aylık)
1 İşçi için 1 günlük brüt yol bedeli *
, (Günlük) 0,0 (Aylık)
1 İşçi için toplam giyim bedeli **
,
İşin Süresi ***
(Ay) (Gün)
Açıklamalar

* İhale dokümanında yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceğinin öngörülmesi halinde, dokümanda yer alan günlük brüt tutarlar, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağının öngörülmesi halinde ise ilgililerce belirlenecek olan aylık tutarlar yazılacaktır. Her iki durumda da yemek ve yol bedeli verilen gün sayılarının girilmesi zorunludur.

** Bu alana, işin süresi boyunca bir işçi için öngörülen toplam giyim bedeli yazılacaktır.

*** Bu alanın giyim bedeli belirtilmesi halinde doldurulması zorunludur.

3. Adım: Aylık Brüt Asgari ücret ve Primler

Aylık Brüt Asgari ücret
TL    % , fazlası = 0,0 TL
İşveren Sigorta Primi *
Sigorta Risk Prim Oranı Seçin %
İşveren İşsizlik Primi
2 %
Mal. Yaş. ve Ölüm Sig. Pr.
11 %
Genel Sağlık Sigorta Primi
7,5 %
İşveren Prim Toplamı
21,5
Prime Tabi Yemek Bedeli
0,0
Prime Tabi Yol Bedeli
0,0
Prime Esas Kazanç
0,0
İşveren Payı
0,0

4. Adım: Artık Gün Maliyet Hesabı

Artık Gün Sayısı
Gün
Günlük Ücret Toplamı
0,0 TL
Yemek Bedeli Verilecek Artık Gün Sayısı
Gün
Artık Gün Toplam Yemek Bedeli
0,0 TL
Yemek Prim İstisna Tutarı
0,0 TL
Yol Bedeli Verilecek Artık Gün Sayısı
Gün
Artık Gün Toplam Yol Bedeli
0,0 TL
Prime Esas Kazanç
0,0 TL
İşveren Payı
0,0 TL
Açıklamalar
  • Artık gün birim maliyetinin doğru hesaplanabilmesi, artık gün sayısının ve bu süre içerisinde kaç gün yemek - yol bedeli verileceğinin ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş olmasına bağlıdır.
  • İhale dokümanında, yemek ve yol bedelinin isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda (sadece işçilik ücreti üzerinden yapılan hesaplamalarda), artık gün sayısı alanına "1" yazılması gerekmektedir.

5. Adım: Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Ücretinde Esas Alınacak

Günlük Ücret
0,0
Günlük İşveren Payı
0,0

Fazla Çalışma Ücretinde Esas Alınacak

Saatlik Ücret
0,0
Saatlik İşveren Payı
0,0

6. Adım: Asgari İşçilik Birim Fiyatları

Aylık İşçilik Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat
Artık Gün Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat
Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat
Fazla Çalışma Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat
Birim Fiyatlar
0,0
0,0
0,0
0,0
Açıklamalar
  • Bu modülde yapılan hesaplamalar bilgilendirme amaçlıdır.
  • Yapılan hesaplama neticesinde ulaşılan birim fiyatlar, %3 oranında sözleşme ve genel giderler dahil fiyatlardır. Birim fiyat teklif cetvellerinde, birim fiyatların ilgili miktarlarla çarpılması sonucunda o iş kalemine ait teklif tutarına ulaşılacaktır.
  • Bu modül, para cinsinden ölçülebilir her aşamanın yuvarlanması esasına dayalı olarak hazırlanmıştır.