375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

4/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu Kararname uyarınca 1/1/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esaslarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine dayalı sözleşmeler kapsamında çalıştırılanların, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında “Sürekli işçi kadrolarına geçirilmede dayanak alınan ihalenin, geçici 23 üncü maddedeki düzenlemeler ile bu Usul ve Esaslar çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığının belirlenmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluk idarelere aittir.” düzenlemesine yer verilmiş ve ayrıca 51 inci maddesinde, bu işçilerin kadro veya statüye geçiş sürecinde, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü maddede yer alan ve özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı tanımı ile mevcut ihale sözleşmelerinin yürütümüne ilişkin hükümlerden kaynaklanabilecek tereddütleri gidermeye Kurumumuz görevli ve yetkili kılınmıştır. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi yapılmasına ilişkin koşullar düzenlenmiş, anılan bendin (3) numaralı alt bendinde Kurumun, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu görev ve yetki çerçevesinde, bu aşamaya kadar Kuruma iletilen görüş taleplerinden duraksamaya yol açan ve tereddüt oluşturan konular tespit edilmiş ve bu konularda oluşan tereddütlerin giderilmesi, aynı zamanda geçiş sürecinde idarelerce tesis edilecek işlemlerde uygulama birliğinin sağlanmasını teminen Kamu İhale Kurulu tarafından 17/1/2018 tarihli ve 2018/DK.D-12 sayılı ile 30/1/2018 tarihli ve 2018/DK.D-19 sayılı kararlar alınmıştır.
Söz konusu kararlar ile;

1) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının tespiti için;
A: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya ihale dokümanında brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), varsa ayni yemek ve yol giderleri ile nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı,
B: A değerine bağlı olarak hesaplanan ve bu değerin yüzde 4’ü oranındaki sözleşme gideri ve genel giderler toplamı (A*0,04),
T: İhale onay belgesinde yer alan kar dahil toplam yaklaşık maliyet tutarı,
Olmak üzere “[(A+B)/T]*100” hesabıyla bulunacak yüzdenin 70’in üzerinde olması durumunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddede belirtilen diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, alımın personel çalıştırılmasına dayalı olduğunun kabul edilmesine,

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında bir protokole dayalı olarak Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu aracılığı ile hükümlülerin ihtiyaç duyulan hizmetlerde çalıştırılmasının, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabule edilmemesi ve 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenen “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapılamayacağı ve buna imkan sağlayan diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağına” ilişkin sınırlamaya tabi tutulmamasına,

3) Bilişim sisteminin/hizmetinin işletilmesi, geliştirilmesi, teknik desteği, daha etkin/verimli yürütülmesi ile bu işlerin bakım ve onarımına konu olan hizmet alımlarının, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddede belirtilen koşulları taşıması kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilebileceğine,

4) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin onuncu fıkrasında belirlenen kriterleri taşıyan, bu kapsamda kadroya geçiş işlemine konu olarak sözleşmeleri feshedilen hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, anılan bendin (2) numaralı alt bendinde belirlenen kriterlere göre veya niteliği gereği bu sonucu doğuracak şekilde ihale edilmesinin mümkün olmadığına,

5) 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır.” ibaresinin uygulanmasında,
a) Yüklenicinin kabulü şartının aranmamasına,
b) Yüklenicinin sözleşmeye devam etmemesi halinde herhangi bir idari yaptırıma tabi tutulmamasına,
c) Bu durumda hizmetin devamını sağlamak amacıyla başvurulacak doğrudan temin alımının, sözleşmeye devam etmeyen yükleniciden yapılmamasına,

6) 375 sayılı KHK’nin geçici 23 üncü maddesinin on beşinci fıkrası uyarınca uzamış sayılan sözleşmelerde, kesin teminat süresinin yeterli olmayacağının anlaşılması durumunda uzamış sayılma nedeniyle meydana gelecek bedel artışına karşılık olarak ve geçiş işlemlerinin tamamlanacağı tarihi de kapsayan bir teminatın idareler tarafından aranması ve istenmesine;
• Bu durumda yükleniciler tarafından uzamış sayılma nedeniyle meydana gelecek bedel artışını ve geçiş işlemlerinin tamamlanacağı tarihi de kapsayan dokümanda belirtilen oran üzerinden tek bir kesin teminat sunulabilmesinin mümkün olduğuna,
• Bununla birlikte yükleniciler tarafından sadece kesin teminat süresinin, geçiş işlemlerinin tamamlanacağı tarih dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatı uyarınca uzatılabilmesinin, bu durumda uzamış sayılma nedeni ile meydana gelecek bedel artışına karşılık dokümanda belirtilen oranda ve uzatılan süreyi de kapsayacak şekilde, bir ek kesin teminatın sunulabilmesinin de mümkün olduğuna ve ayrıca sözleşmeye devam etmesine rağmen, ek kesin teminat vermeyen yükleniciden ek kesin teminata karşılık gelen bedelin, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabileceğine,

7) Kısmi süreli çalışanlar ile tam zamanlı çalışanların tek bir hizmet alımına konu edilmesi halinde 696 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 23 üncü maddenin onuncu fıkrasında düzenlenen “% 70” oranının hesabının, çalışan tüm personel için yaklaşık maliyette öngörülen işçilik gideri dikkate alınarak yapılmasına,

8) İhale dokümanında asgari personel sayısının belirlenmiş olduğu durumlarda “ihale dokümanında personel sayısının belirlenmesi” kriterinin gerçekleştiğinin kabul edilmesine,

9)Niteliği gereği süreklilik arz eden iş” kriterinin tespitinde, geçici nitelikte olmama, belli dönemler itibarıyla tekrarlanmasına ihtiyaç duyulma kriterlerinin dikkate alınmasına,

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri