kapat yazdır

09.06.2014 Tarihli Basın Açıklaması

T.C.
KAMU İHALE KURUMU
Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı
 
09.06.2014
07-06-2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklerine İlişkin Basın Açıklaması

6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri yapılmış, bu değişiklikler 7/6/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

* Yapım İşlerinde ve Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi

Gerek yapım işlerinin gerekse hizmet alımlarının ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak idarelere, mevcut uygulamanın yanısıra, ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, aşağıdaki seçeneklerden birini tercih etmesi imkânı da sağlanmıştır:

a) İhalenin herhangi bir açıklama istenilmeksizin doğrudan en düşük teklif sahibi üzerinde bırakılması,
b) Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altında olan ihalelere özgü olmak üzere, sınır değerin altındaki tekliflerin reddedilmesi.

Hem yapım işi ihalelerinde hem de hizmet alımı ihalelerinde verilen aşırı düşük tekliflerin açıklama yöntemleri sadeleştirilmiş ve uygulamadaki aksaklıklar giderilmiştir.

Hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak; isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında teklif bileşenlerinden sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilecek unsurlar genişletilmiş, bu bileşenlere ilişkin asgari % 3 olan mevcut oran % 4’e çıkarılmış,

Aşırı düşük teklif sınır değeri; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin (1,3) sayısına bölünmesinden elde edilen tutar olarak tespit edilmiştir.

* Aşırı Düşük Teklif Sahiplerinden Alınacak Kesin Teminatın Arttırılması

Yapılan değişiklikle tüm ihalelerde ihalenin sınır değerin altında kalan bir istekli üzerinde bırakılması halinde alınacak kesin teminat tutarı yaklaşık maliyetin %9’u olarak belirlenmiştir. İhalenin sınır değerin üzerinde kalan bir istekli üzerinde bırakılması halinde alınacak kesin teminat tutarı ise yine sözleşme bedelinin % 6’sı olacaktır.


* Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat Tekliflerinin Eşit Çıkması

En düşük fiyatın birden fazla istekli tarafından teklif edilmesi durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesinde kullanılan iş deneyim belgesinin büyüklüğü kriterinden vazgeçilmiş, isteklilerin vergi ödeme alışkanlıkları, taahhütleri altında bulunan işlere ilişkin kapasite durumu, korumalı iş yerine sahip olup olmadıkları hususu ve kurumsallaşma derecesini gösteren faaliyet süresi uzunluğu kriterleri tek başına ve sırasıyla dikkate alınarak belirleme yapılması öngörülmüştür.

Benimsenen yeni yaklaşım, aynı ihalede eşit teklif verenlerden; kamudan aldığı ve yürütmekte olduğu taahhütleri daha az olanların, diğer isteklilere nazaran daha yüksek oranda vergi ödeyeceğini beyan edenlerin, engelli işçi çalıştırdıkları için korumalı işyeri statüsü kazananların lehine düzenlemeler içermektedir.

Böylece hem kamu alımları piyasasında aktif olarak yer alan yüklenici sayısının artırılması suretiyle ihalelerde rekabetin hem de kamu alımları yoluyla elde edilebilecek sosyal faydaların maksimize edilmesini amaçlayan bir yaklaşım düzenlemelere yansıtılmıştır.

* Elektronik Tebligat ve Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Kayıt Zorunluluğu

İhale sürecine taraf olanların haklarının korunabilmesi için, idarelerce tesis edilen işlemlerin ilgililere bildirilmesi gerekmekte, halen mevcut olan tebligat yöntemlerinin kullanılmaya devam edilmesi ise kimi zaman ihale sürecinin sonuçlandırılmasında ve sözleşmeye bağlanmasında gecikmelere yol açabilmektedir. Bu durum yatırımların ve kamu hizmetinin zamanında gerçekleştirilmesi açısından sıkıntılara neden olmaktadır.

Bu çerçevede, ihale sürecinde idareler tarafından ilgililere yapılan tebligatların hızlandırılması ve bu anlamda kamu alımları sürecinde zaman kaybının önlenerek süreçten beklenen faydanın elde edilebilmesi maksadıyla, tebligat işlemlerinin yapılmasında yeni bir uygulama hayata geçirilmektedir.

1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, ihale yapan idarelerce tebligat işlemleri öncelikli olarak imza karşılığı elden veya EKAP üzerinden gerçekleştirilecek, bu yöntemlerle yapılamayan tebligatlar için Kanunda belirtilen diğer yöntemlere başvurulabilecektir.

Ayrıca, kamu alımları sisteminde elektronik ihale uygulamasının yaygınlaştırılması bir tercih olmaktan çıkmakta, modern ihale uygulamalarının önemli bir parçası haline gelmektedir. Elektronik ihale uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için ihaleye taraf olanların elektronik sistemde kayıtlı olmaları zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle, yine aynı tarihten geçerli olmak üzere, gerek tebligatların hızlı ve güvenli yapılabilmesinin gerekse de ihalelerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesinin bir aşaması olmak üzere, ihale dokümanı alacak olanların ve isteklilerin EKAP’a kayıtlı olmaları zorunlu hale gelmektedir.

* İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden Düzenlenmesi

E-ihaleye geçişin önemli aşamalarından biri olan isteklilerin yeterliklerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması kapsamında 1/9/2014 tarihinden itibaren düzenlenecek iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarih itibarıyla mevcut iş deneyim belgelerinden, ihale sözleşme bilgileri EKAP üzerinde yer alan ihalelere ilişkin olanların 1/7/2015 tarihine kadar EKAP üzerinde kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmeleri gerekmektedir.

Yapılan bu düzenlemeler sonrasında ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, EKAP üzerinden düzenlenme zorunluğu olduğu halde bu zorunluluğa uyulmadığı anlaşılan belgeler, ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.

* Kat Karşılığı İnşaat İşlerine İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Kat karşılığı inşaat işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri esas alınarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi imkânı sağlanmıştır.

* İş Denetleme ve Yönetme Belgelerinin 1/5 Oranında Kullanılması ve Yapımla İlgili Hizmet İşlerinden Elde Edilen Belgelerin Yapım İşlerinde Kullanılamaması

Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak iş denetleme ve iş yönetme belgeleri  yıl şartından bağımsız olarak 1/5 oranında dikkate alınacaktır.

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin kontrollük hizmetini yapan danışmanın bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar ile özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicinin gerçekleştirdiği işi mühendis veya mimar olarak denetleyenlere (fenni mesul ve/veya yapı denetim görevlisi) iş denetleme ve iş yönetme belgeleri düzenlenmeyecek ve daha önce alınan belgeler yapım işlerinde kullanılamayacaktır.

* Ortak İhale

4734 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarını, düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir ihale ile karşılayabilmeleri imkanı getirilmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemelere Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

Daha detaylı bilgiye Mevzuat Modülü araclılğıyla erişilebilmesi mümkündür.

Kamuoyuna duyurulur.

Kamu İhale Kurumu

Gerçek Ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydına İlişkin Duyuru

...

09.06.2014 Tarihli Basın Açıklaması

07-06-2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklerine İlişkin Basın Açıklaması...

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar...

10. Kamu Alımları Bilgi Değişim Platformu

"Kamu Alımlarında Performans Ölçümü" konulu 10. KAMU ALIMLARI BİLGİ DEĞİŞİM PLATFORMU 27-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır....

Baş sağlığı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve milletçe hepimizi derin üzüntüye boğan maden ocağı kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz....

BİMER'le Haklarınız Güvence Altında

...

Başkan Gürses 2013 Yılı İstatistiklerini Açıkladı

Kamu İhale Kurumu Başkanı Mahmut GÜRSES 2013 yılına ilişkin istatistikleri açıkladı...

Kamu İhale Kurumu Sunduğu Hizmetleri Aldığı Belgelerle Taçlandırıyor

Kamu alımlarındaki etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın sağlanması için kamu alımları süreçlerinin tamamının elektronik ortama taşınmasını amaçlayan Kamu İhale Kurumu bu kapsamdaki çalışmalarını aldığı TSE belgeleri ile en üst standarda taşıyor....

Kamu İhale Kurumu Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmette Sınır Tanımıyor

Kamu İhale Kurumu tarafından Elektronik ihalenin hayata geçirilmesi kapsamında EKAP 2010 yılında devreye alınmış ve her geçen gün idare, istekli ve vatandaşların giderek artan ilgisi ile kullanımı artarak devam ediyor...
Gerçek Ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydına İlişkin Duyuru09.06.2014 Tarihli Basın AçıklamasıYönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar10. Kamu Alımları Bilgi Değişim PlatformuBaş sağlığıBİMER'le Haklarınız Güvence AltındaBaşkan Gürses 2013 Yılı İstatistiklerini AçıkladıKamu İhale Kurumu Sunduğu Hizmetleri Aldığı Belgelerle TaçlandırıyorKamu İhale Kurumu Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmette Sınır Tanımıyor
başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri
123456789
işiniz kolaylaşıyor
saydamlık güvenirlik rekabet gizlilik eşit muameleverimlilik

güncel duyurular

 • 17.06.2014
  salı
  Gerçek Ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydına İlişkin Duyuru
 • 05.06.2014
  perşembe
  Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
 • 21.05.2014
  çarşamba
  10. Kamu Alımları Bilgi Değişim Platformu
 • 18.03.2014
  salı
  İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerine İlişkin Duyuru
 • 26.11.2013
  salı
  29.11.2013 tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
 • 30.10.2013
  çarşamba
  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranına İlişkin Duyuru
 • 01.08.2013
  perşembe
  Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararının Uygulanmasına İlişkin Duyuru

ekap'ta bugün

kaydedilen ihale
yayımlanan ihale ilanı
yayımlanan düzeltme ilanı

sayılarla ekap

  21 Tem 22 Tem 23 Tem 24 Tem 25 Tem 26 Tem 27 Tem
Günlük Web Ziyaretçi 96159 83037 79287 4977 0 0 0
Günlük Web Ziyaretçi

EKAP istatistikleri

mevzuat arama

Hedef 25 gün

projeler

Yeşil Alım IPA Mobil EKAP

ekap etkileşim
merkezi


444 0 545 Ekap Çağrı Merkezi

ihale dağılım istatistikleri

İL ADI

etkinlik takvimi